Jäsenasiat

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet ovat kunnia-, vuosi- tai perhejäseniä.

Yhdistyksen vuosijäsenyyttä voi anoa Neste Oyj:n ja sen osak­kuus­yhti­ön palveluksessa oleva tai niistä eläkkeelle jäänyt henkilö. Jäsenyyttä voi anoa myös Kilpilahden tuotantoalueella kemianalalla toimivien yhtiöiden palve­luksessa oleva henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tar­koituspe­rien toteut­tami­seksi.

Perhejäsenyyttä voivat anoa vuosijäsenen ruokakunnassa asuvat puoliso ja lapset. Perhejäsenyyden edellytyksenä on samassa ruokakunnassa asuminen vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenyys ei oikeuta yhdistyksen alueiden käyttämiseen eikä muihinkaan yhdistyksen kunnia- ja vuosijäsenilleen tarjoamiin palveluihin. Perhejäsen voi kuitenkin käyttää yhdistyksen alueita siltä osin kuin perhejäsenen ruokakuntaan kuuluva vuosijäsen on saanut näitä käyttöönsä, joko tämän puolesta tai yhdessä tämän kanssa.

Uuden vuosijäsenen ja perhejäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuk­sen perus­teella.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä vuosiko­kouksen päätök­sellä kutsua jäsenen tai muun henkilön, joka erityisesti on ansioitu­nut yhdistyk­sen tar­koitusperien toteut­tamisessa tai sen toiminnan tukemi­sessa.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen ilmoittaa hallitukselle yhteystietonsa sekä sähköpostiosoitteensa, johon näiden sääntöjen kohdan 14 mukaiset ilmoitukset voidaan toimittaa, ja huolehtii näiden tietojen pitämisestä ajantasaisina.

Vuosijäsenet ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismak­sun ja vuotui­sen jäsenmaksun. Perhejäsentä ei voida valita yhdis­tyksen hallituk­seen.

Liittymismaksu 30 €

Vuotuinen jäsenmaksu

  • vuosijäseneltä  30€
  • perhejäseneltä  15€

NVK:n säännöt

Jäsenhakemus tai jäsenyyden irtisanominen